تیم الو ایران در دی ماه 99 فعالیت خود را برای ایرانیان خارج از کشور آغاز کرد و همواره سرویسهای دسترسی به کشور ایران را اریه نمود سپس برند وطن هاب را برای ارایه خدمات ارتباطی ارایه نمود و دو سرویس مورد استقبال ایرانیان خارج از کشور اول خط تلفن الو ایران و دوم آی پی ایران بود.

با توجه به تغییرات دسترسی به سایتها و بانکهای ایران دسترسی ها محدود گردیدند و آی پی ایران دچار تغییر گردید و ارایه دهندگان با پرتوکلهای نامتعارف وارد شدند و با توجه به حجم درخواستها بر آن شدیم تا قسمت آی پی ایران را مجزا و با امکانات ویژه ارایه دهیم

تیم آی پیِ ایران با سالها تجربه خدمت به ایرانیان داخل کشور و سه سال تجربه خدمت به ایرانیان خارج کشور هم اکنون در اختیار شماست.